AntwerpenIndustrie.jpg

VEE-CIEUZE CIRKEL

Provinciale Staten van Noord-Brabant steunde onlangs het dappere besluit van GS om de intensieve veehouderij te verduurzamen.
We melden dat onder de kop: Provincie kiest eindelijk eens voor de burger. Maar één zwaluw maakt nog steeds geen zomer,
Ignace van Bebber, oncologisch chirurg, heeft dat in een opiniestuk pijnlijk duidelijk gemaakt. Lees meer....

PROVINCIE KIEST EINDELIJK EENS VOOR DE BURGER

Een historische dag: eindelijk hebben argumenten het gewonnen van belangen. Decennia heeft het CDA in de Brabantse coalitie eenzijdig het boerenbelang gediend, ten koste van natuur, milieu en burgers. Nu hebben D66, SP, VVD en PvdA met GroenLinks ervoor gezorgd dat de veehouderij versneld gaat verduurzamen. Het plan is met 32 stemmen tegen 22 aangenomen.Dat is cruciaal voor natuur en milieu, het woongenot van Brabanders en ook voor ontwikkelruimte van andere ondernemers. Er is ook afgesproken dat binnen enkele maanden het 'flankerend beleid' vastgesteld zal moeten zijn: het financiële vangnet voor boeren die nu sneller moeten investeren in schonere stallen of nu eerder willen stoppen. StopdeGroeivandeBrabantseVeestapelComplimenten vooral aan Anne-Marie Spierings, Johan van den Hout, Antoinette Knoet-Michels en Hagar Roijackers! Zij hebben het flink voor de kiezen gekregen in het provinciehuis, maar de rug recht gehouden. De burger en de natuurorganisaties zijn niet alleen gehoord, maar er is ook echt iets gedaan met hun argumenten. Zoals Hagar al zei: de provincie is verplicht haar burgers en de natuur te beschermen. 
We zijn er zeker nog niet, maar dit is wel de eerste grote stap naar een verbetering van de leefomgeving. Een stop op de groei in veedichte gebieden. En daar was het ons toch allemaal om te doen. Dank jullie allemaal dus, leden van dit Burgerplatform.
 

(hieronder nog diverse andere links naar vergelijkbare nieuwsberichten) 

Lees meer

Gratis excursies met natuurgids in het LIFE HELVEX Projectgebied

(20 mei), 27 augustus en 26 november 2017. Klik hier voor de flyer ....

BENEGORA INFO nr 107 (Mei 2017) is uitgegeveninfo107a

Lees de INFO ook hier.

Benegora info is het kwartaalblad van Benegora, dat gratis aan de leden wordt toegezonden.

INHOUD

 • VOORWOORD
 • KERNCENTRALE DOEL
 • SCHELDEWEG
 • BASF
 • FALEND MESTBELEID
 • RAMPBESTRIJDINGSPLAN
 • PIKNIKFABRIK
 • WINDTURBINES KABELJAUwbeek
 • WEG NAAR WOUW - Mega kippenbedrijf
 • BIOMEREN - Roosendaal
 • BIOMOER- Moerstraten
 • BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
 • NIEUWE DIRECTEUREN BMF ZMF
 • VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2016

BBBB’s  (Boze Brabantse Boeren en Burgers)

In de jaren 90 was al duidelijk: de vee-industrie uit de hand liep. Dierziektes, milieuproblemen, flora en fauna denderden achter uit. Commissie Wijffels leverde in 2001 een ‘Agenda voor de herontwerp van de sector’. Applaus, maar het verdween in de la. 

Lees meer

Fuseren of niet?

Naar aanleiding van een recent artikel in BN de Stem over Fuseren van Benegora en Namiro geven wij hier onze reactie.

Lees meer

Interessant stuk, wijze woorden

De boer wordt door de markt gedwongen tot schaalvergroting en intensivering. De burger maakt zich zorgen over woon- en leefklimaat, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
De tendens is steeds meer dat bezorgde burgers de intensieve landbouw een halt willen toeroepen. De vraag om strengere regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening klinkt luid. Tegelijkertijd dwingt diezelfde burger de boer in een bepaalde richting: de boer moet producten voor een lage kostprijs leveren omdat de consument kiest voor de laagste prijs. De boer kan daardoor nog niet eens droog brood verdienen. 

Lees meer

FALEND MESTBELEID

De veehouderij is in Nederland verworden tot een vee-industrie (VI).Het aantal dieren is in 2015 gegroeid in plaats van afgenomen.

De volksgezondheid wordt bedreigd, er is een groot mestoverschot en er zijn regio’s waar het leven allesbehalve goed is. Daar is sprake van stank, verstening, lawaai en een onleefbare situatie. Men is er bedolven onder een deken van stank, fijn stof en op mensen overdraagbare ziektekiemen. De BMF heeft het rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ onlangs aan de provincie Noord-Brabant aangeboden Lees meer ......

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft nu bedacht dat in drie dialoogsessie verzonnen moet worden hoe en waar door ‘mestverwerking/ - verwaarding’ het probleem opgelost kan worden. Als dat lukt wil ze de dierrechten vrij geven en dan kan het aantal dieren dus weer groeien! De inzet van de milieuverenigingen en dorpsraden was: onmiddellijke stop op de groei en op termijn verkleinen van de veestapel.

Alle aangedragen bezwaren en verhalen over overlast hebben geen effect gehad, de provincie kiest ook nu weer de kant van de sector en niet voor de gezondheid en leefklimaat van de burger.

De BMF heeft een uitgebreide zienswijze ingediend. Die heeft Benegora onderschreven en er zelf een bijzondere twist aangegeven. Lees meer…

Ook de vereniging Stopdestank Deurne heeft een niet mis te verstaan protest aangetekend dat we u niet willen onthouden. Lees meer….

Volksgezondheid en veehouderij: Alles op een rij

De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) hebben een rapport samen laten stellen over de risico's van de intensieve veehouderij. Het rapport is aangeboden aan de provincie Brabant. Als u geïnteresseerd bent in het rapport kunt u het hier downloaden.

Hier kunt U berichten over onze activiteiten en acties nog een keer nalezen in de oudere editie's van ons verengingsblad Benegora Info.  

Wilt U de bijdrage van Eric Consience nog eens lezen bekijk "Over de schreef" Een Benegora rubriek, die wetenswaardigheden beschrijft aan weerszijden van de grens. Zeker als men daarbij ‘over de schreef’ gaat, grensverleggend bezig is of onze natuurlijke grenswaarden aantast. 

Ook in de media is regelmatig is de lezen over Beengora. Een paar recente artikelen vind U in op de pagina Benegora in het nieuws.

Tenslotte wilt U nog eens nalezen waar we in ons rubriek Actueel over geschreven hebben lees dan Oude berichten.

Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oud woord voor grens is schreef. Over de schreef gaan, is een gezegde met een duidelijke betekenis. Vandaar deze Benegora rubriek, die wetenswaardigheden beschrijft aan weerszijden van de grens. Zeker als men daarbij ‘over de schreef’ gaat, grensverleggend bezig is of onze natuurlijke grenswaarden aantast. Onderstaand vindt u - in volgorde van publicatie - de bijdragen van Eric Conscience.

De Over de schreef  columns trachten integer te beschrijven wat er gewenst of ongewenst gebeurt in onze streek, aan weerszijden van de grens. 

Columns

Nummer 40       Een kilo gezondheid of een kilo economie?

Nummer 39       Vliegbasis Woensdrecht: Hartendief?

Nummer 38      Te laag geboortegewicht door vervuilde omgevingslucht

Nummer 37       Verkeerslawaai en uitstoot: beide verwant aan atherosclerose

Nummer 36      Geluidsoverlast: vooral hinderlijk, maar ook ongezond

Nummer 35      Luchtvervuiling: geclassicifeerd als oorzaak van longkanker

Nummer 34       Kortstondige luchtvervuiling: issue met enorme impact

Nummer 33      Luchtvervuiling: oorzaak van hartfalen en overlijden door hartfalen

Nummer 32       Het syndroom van Hedwige 

Nummer 31       Prangende vragen aan bestuurders en hulpverleners 

Nummer 30       Dromen van BASF 

Nummer 29       Hebben en houwen & liever nog meer 

Nummer 28      Het groene logo van het CDA 

Geschreven naar aanleiding van deze briefwisseling:   Brief Balkenende    antwoord:   Brief Barrosso

Nummer 27       Ik zou wel eens willen weten...

Nummer 26       Piggelmee  Eric maakt zich ernstige zorgen over Antwerpen.

Over het grote aantal Seveso bedrijven (106), de groei, de uitdieping van de Westerschelde en over de spoortunnels die men onder Sevesobedrijven door wilt boren. Wachten we op 'de klap' als in Seveso of worden we alsnog bijtijds allemaal wakker?

Nummer 25       Estuarium of geldstroom?

Nummer 24       de drie R's

Nummer 23       Bent U voor of tegen kernenergie?

Nummer 22       De Brabantse Wal vogelvrij?

Nummer 21       Alleen de zorg van postmaterialisten?

Nummer 20        Darwin: miskend in onze regio

Nummer 19       Smogalarm

De actualiteit laat grote verschillen zien tussen ons land en België inzake smogalarm. Fijn stof concentraties zijn echter niet verschillend constateerde Eric Conscience.

Nummer 18       Proefperiode?

Nummer 17        Groene kerst?

Nummer 16       Zwarte Pieten (over de eindrapportage van het Exxon incident)

Nummer 15       Gescheiden afval; mentaliteit of beleid?

Nummer 14       Onze lucht gemeten

Nummer 13       Hip groen Loesje

Nummer 12       De theorie van Ed Lof

Nummer 11       Fijn stof: een sluipende killer

Nummer 10       De 'herinrichting'van de Scheldeweg

Nummer 9         September 2008  De gifwolk van Esso Antwerpen op 3 september 2008 om 12.15 uur bij komt bij  Esso ‘slechts’ 65 kilo H2S (waterstofsulfide).vrij in de lucht

Nummer 8         Mossel cultuur?  Over de teloorgang van de Zeeuwse mossel cultuur (!?)

Nummer 7         Alle risico's voor de burger?

Nummer 6         Lijst Landroof

Nummer 5        Goud voor BASF

Nummer 4         De 3e verdieping van de Westerschelde

zie ook het volgende artikel: "aan de schelde valt niet te prutsen"  uit 2004 van Ludo Koch 

Nummer 3         Genoeg

Nummer 2         Tegengestelde geluiden 

Nummer 1     Bewoners maken bezwaar