Hoogerheide2.jpg

MILIEUORGANISATIES MAKEN BEZWAAR TEGEN BIOMASSACENTRALE SABIC


De provincie Noord-Brabant is wil chemiebedrijf SABIC in Bergen op Zoom vergunning verlenen voor een grote biomassacentrale.
Lokale milieuorganisaties, waaronder Benegora, hebben zich samen met de Brabantse Milieufederatie aangesloten bij het bezwaar dat Mobilisation for the Environment (MOB) heeft ingediend.
We willen de bouw van de centrale verhinderen omdat de plannen desastreus zijn voor klimaat, biodiversiteit en volksgezondheid.

Lees meer ....

BENEGORA STELT BEROEP IN TEGEN GELUID WINDPARK ZE-BRA

De overschrijding van de geluidsnorm is in de kern Ossendrecht al zodanig dat er 'niets meer bij kan'

Het geluidsniveau is 's nachts gemiddeld 3dB boven de norm. Iedere 3dB staat voor een verdubbeling van het geluid.
Als de initiatiefnemers van het plan voor een 'luidruchtige' windturbine kiezen neemt het geluid met gemiddeld 0,3dB toe.
Maar dat hoeft niet want er zijn ook 'stillere' molens waarvoor men kan kiezen.
Daarom vraagt BENEGORA Raad van State de eventuele keuze voor een 'luide' windturbine te verbieden. Lees meer ....

BENEGORA INFO nr 114(A/B ALV 2020 en jaarverslag 2020) is uitgegeven

Benegora info is het leden en donateursblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud:

Info 114A uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

Info 114B Algemene Ledenvergadering 2021 reacties

Bijlage 1 Verslag Algemene ledenvergadering 2020

Bijlage 2 Jaarverslag 2020

PFAS/PFOS


Voor de aanleg van de Oosterweelverbinding in Antwerpen gaat heel veel zwaar verontreinigd slib naar boven komen.
De provincie wil de bagger in de al zwaar door PFAS verontreinigde Westerschelde laten storten.
Belgische en Nederlandse milieuverenigingen hebben gezamenlijk bezwaar gemaakt.

Lees meer ....

ZE-BRA

De ontwerpvergunning van het windturbine project ZE-BRA heeft ter inzage gelegen.
De regionale milieuverenigingen hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend.
En in een laatste poging om bepaalde voorzieningen geregeld te krijgen is nog ingesproken.
Ondanks alle goede argumenten lijkt het erop dat de gemeenteraad de verklaring van geen bezwaar aanneemt.

Lees meer:

.. ZE-BRA zienswijze regionale milieuverenigingen

...Inspreekreactie ZE-BRA regionale natuur en milieuorganisaties

...Bijlage 1 Fauna algemeen

...Bijlage 2 Wespendief in het bijzonder 

.. Bijlage 3 Geluid

 

BENEGORA INFO nr 113 (oktober 2021) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO 113 te lezen.  Benegora info is het leden en donateursblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Een nieuwe editie van van ons verenigingsblad met daarin helaas het in memoriam voor oud-voorzitter Rien Luijks..

Verder de laatste stand van zaken m.b.t. een aantal dossiers. Onder Diversen wordt verwezen naar deze website voor de details van ingediende zienswijzen of bezwaren.

 

Inhoud: IN MEMORIAM RIEN LUIJK  • VAN DE VOORZITTER • GROENBELEIDSPLAN • GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING • ZE-BRA • KERNCENTRALE DOEL • PFAS/ PFOS • DIVERSEN 

INTERNETCONSULTATIE LEVENSDUURVERLENGING DOEL 1 & 2

Bijna 6 jaar na het daadwerkelijke besluit beide reactoren nog 10 jaar langer te laten gebruiken is een internationale raadpleging georganiseerd.
De BE-Overheid is hier toe gedwongen omdat de wet die in 2015 werd aangenomen vernietigd is. Ultimo 2022 moet een nieuwe wet aangenomen zijn.


Er is nu gelegenheid te reageren op het Milieu effect Rapport dat nu alsnog gemaakt is. Voor onze inbreng ..lees meer

BENEGORA INFO nr 112 (mei 2021) is uitgegeven

Klik hier om de BENEGORA INFO 112 te lezen.  Benegora info is het leden en donateursblad van Benegora, het wordt digitaal verzonden en gepubliceerd op deze website. Overname en herpublicatie van artikelen is alleen toegestaan onder vermelding van de bron en als het in het belang is van de natuur, flora, fauna en onze leefomgeving waar Benegora voor staat.

Inhoud: VAN DE VOORZITTER • LINTJE WIM DE HAAN • GROENBELEIDSPLAN • GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING • ZE-BRA • KERNCENTRALE DOEL • VERSLAG ALGEMENE VERGADERING • JAARVERSLAG 2020

ADVIES: BESLUITEN LEVENSDUURVERLENGING DOEL 1 & 2 TE VERNIETIGEN

Eerste auditeur Peter Provoost heeft de Raad van State België geadviseerd Greenpeace BE en BENEGORA in het gelijk te stellen en de besluiten tot levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en 2 te vernietigen.

De twee milieuverenigingen hebben eind 2015 bezwaar aangetekend tegen de besluiten van de Belgische regering om Engie beide reactoren 10 jaar langer te laten uitbaten. Op basis van de internationale verdragen van Espoo en Aarhus werden de besluiten aangevochten omdat er geen grensoverschrijdende MER is gemaakt en geen publieksconsultatie is georganiseerd.

Eerder had het Europese Hof van Justitie al geoordeeld dat dit wel had gemoeten. Raad van State België zal nu in een zitting het definitieve oordeel nog moeten vellen. Het advies van de auditeur wordt (bijna) altijd gevolgd. Wij zijn ervan overtuigd dat na bijna zes en een half jaar de omstreden besluiten definitief vernietigd zullen worden.


WOENSDRECHT WIL GEEN MESTFABRIEKEN

In 2017 besloot Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant dat mestbewerking (zeg maar mestfabrieken) alleen nog op industrieterreinen toe te staan. Ze bezweken onder de krachtige lobby van bedrijven en de mestsector en zijn nu op zoek naar locaties in het buitengebied. De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in de regio hebben colleges en gemeenteraden op de Brabantse Wal verzocht daartegen in 'opstand' te komen. Zie eerder bericht op deze site.
D66 Woensdrecht had het onderwerp deze week in de raad geagendeerd. We hebben uiteraard gebruik gemaakt van de mogelijkheid in te spreken. Na een goede discussie gaven alle partijen aan een motie van D66 te willen steunen.
Voor de inspraak en de motie zie de bijlagen. Met de volgende link kunt u desgewenst de Opinieraad van 26 januari terug luisteren.
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/mestfabriek-taboe-voor-raad-en-milieuclubs-woensdrecht-slecht-voor-gezondheid-en-natuur~ab2692e2/  

Bijlage 1: Inspreken opinieraad             

Bijlage 2: Motie D66

 

MESTFABRIEKEN IN HET BUITENGEBIED?

Grootschalige mestbewerking, zeg maar mestfabrieken, dreigen ook in de buitengebieden terecht te kunnen komen. De gezamenlijke natuur- en milieuverenigingen in de regio verzoeken de colleges & raadsleden van de gemeenten op de Brabantse Wal met de grootst mogelijke klem de inwoners van hun gemeente én de Brabantse Wal te behoeden voor grootschalige mestbewerking en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant te laten weten dat gezondheid en welzijn belangrijker zijn dan de belangen van de dierenindustrie. Bovendien, en minstens zo belangrijk, de overmaat aan stikstof op de Brabantse Wal is al zó groot dat er geen ‘molletje’ meer bij kan.

Hoewel op basis van het Bestemmingsplan-Buitengebied o.i. grootschalige mestbewerking in de gemeente Woensdrecht niet mogelijk is, verzoeken wij College en Raad toch aan de oproep gehoor te geven met het oog op de Brabantse Wal. De stikstofdepositie is al vele malen hoger dan de norm waardoor niet alleen de natuur onder zware druk staat maar waardoor ook andere activiteiten, zoals woningbouw etc., ook in het gedrang komen.

Voor de brief en bijlagen:

Locaties                  Bijlage 1                 Bijlage 2              Bijlage 3 

MOUNTAINBIKE ROUTES GRENSPARK

Onlangs zijn speciaal aangelegde MTB-routes geopend. Een doorslaand succes, in die zin dat het storm liep en het veel te druk werd in het grenspark.
Aanleiding voor de natuur- en milieuverenigingen een brief te schrijven aan het bestuur. De Kalmthoutse heide is een Natura2000 gebied.
Dat houdt in dat de natuurbelangen op de eerste plaats komen en de mens er hooguit te gast kan zijn.

Lees meer ...

BENEGORA INFO nr 111A (Oktober 2020) is uitgegeven

Statutair moet het bestuur na afloop van een jaar binnen 6 maanden een Algemene Vergadering (AV) beleggen.

Er was al een datum geprikt in April maar die moest in verband met de Covid-19 pandemie uitgesteld worden. Het bestuur meent toch 'iets' te moeten doen en heeft  de AV per mail georganiseerd. Door middel van bijgevoegde INFO 111A en bijlagen is de informatie gedeeld die hoort bij de gebruikelijke agenda van de AV.  In de bijlage kunt deze lezen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
  2. Verslag AV 2018
  3. Ingekomen stukken/ mededelingen
  4. Financieel verslag
  5. Verslag Financiële Commissie en benoeming nieuw lid
  6. Jaarverslag 2019
  7. Bestuurszaken *)
  8. Activiteiten 2020
  9. Wat verder per mail komt

Het zijn bijzondere tijden en daarom is gekozen voor deze bijzondere aanpak!

 

INFO 111A          Bijlage AV-2 (Jaarverslag 2019) 

 

 • 1
 • 2