Oude berichten

In dit artikel een aantal vroegere publicaties van die op deze site gestaan hebben.

 

Doel 1 en 2 

 In december 2014 heeft de Belgische regering besloten de kerncentrales Doel 1 en 2 nog 10 jaar langer open te houden.

Om dit mogelijk te maken wil minister Malghem de in 2003 aangenomen sluitingswet met terugwerkende kracht ongedaan maken. Daarbij wil de BE-regering, tegen alle adviezen in, internationale verdragen negeren. Raad van State België heeft een glashelder advies uitgebracht: levensduurverlenging van kerncentrales is een 'ingrijpende wijziging' en de Espoo en Aarhus verdragen dienen gerespecteerd te worden. Dat wil zeggen dat de minister buurlanden moet consulteren en een milieueffectrapportage (MER) moet laten maken.
In december vroegen wij minister Kamp al om aan te dringen op een MER. Vandaag hebben wij nogmaals aangedrongen actie te ondernemen.   

 

TOEKOMSTVISIE WOENSDRECHT

De gemeente woensdrecht evalueert en herziet haar toekomstvisie. Tijdens 3 avonden konden burgers en organisaties hun ideeën inbrengen.
Ook Benegora heeft een steentje bijgedragen, niet alleen op de avond waarbij de Brabantse Wal en toerisme centraal stond, maar ook schriftelijk.
Tien jaar geleden heeft Benegora het project 'Rust en Ruimte, scenario voor evenwichtige ontwikkeling van Wonen, Werken en Ontspannen in Natuur en Landschap' ingebracht
Nu is voorgesteld daar het hoofdstuk Milieu daar aan toe te voegen. Benegora vindt het belangrijk dat de gemeente een actieve rol op zich neemt om de circulaire economie te stimuleren.

EXPERTMEETING NUCLEAIRE VEILIGHEID

Naar aanleiding van de problemen bij de Kerncentrale Doel (haarscheurtjes, sabotage etc.) organiseert Bergen op Zoom een expertmeeting. De gemeenteraad wil weten hoe het met de nucleaire veiligheid gesteld is in Nederland en Belgie. Ter zake deskundigheden worden uitgenodigd om de raadsleden bij te praten.

Benegora heeft eerder al vragen aan minister Kamp gesteld en heeft voor de expertmeeting de voor ons relevante vragen ingediend.

Maart 2015

DUURZAAMHEIDSVERKLARING AVIOLANDA ONDERTEKEND

Maandag 2 maart werd de duurzaamheidsverklaring door bij Aviolanda betrokken partijen de duurzaamheidsverklaring getekend. 'Van ambities naar duurzame resultaten' luidt de ondertitel. Het bekrachtigt de gezamenlijke ambitie het gebied duurzaam te ontwikkelen waarbij de 3 P's, People, Planet en Profit met elkaar in balans zijn.
Bert Zwiers, secretaris van Benegora tekende de verklaring mede namens Brabants Landschap en Namiro.

Januari 2015

Natuurpodium
Op de Brabantse Wal in Bergen op Zoom komt in juni 2015 het Natuurpodium. Het Natuurpodium is een educatief bezoekerscentrum voor jong en oud en biedt activiteiten op het gebied van natuuurbeleving, cultuur en sport. Natuurpodium is een plek waar duurzaamheid is vertaald naar herkenbare, alledaagse situaties en vragen. Naast het Natuurpodium bevindt zich daar ook het Klimbos Brabantse Wal en hostelketen Stayokay. Een multifunctionele ontmoetingsplek om te leren, ontdekken, beleven en recreëren.

Links:
www.natuurpodium.nl  of  www.facebook.com/natuurpodiumof www.twitter.com/natuurpodium

December 2014

KERNCENTRALE DOEL - VRAGEN AAN MINISTER KAMP


Juist op de dag dat de Belgische regering besloot de reactoren Doel 1 en 2 nog 10 jaar atoomstroom te laten produceren,
schreef BENEGORA een brief aan minister Kamp. Er is veel meer aan de hand dan de levensduurverlenging van deze reactoren.
Een aantal gemeenten en de provincies Noord-Brabant en Zeeland kregen een kopie met de aansporing zich ook eens te laten horen
want dat was er nog steeds niet van gekomen terwijl ze toch de directe buren zijn!
 

Oktober 2014

Bestuursleden gezocht! Wie pakt de uitdaging aan?

inlichtingen +31 (0)164 613422

November 2010

ZEEBRANT - Ruimtelijke visie

De gezamenlijke Nederlandse en Vlaamse milieuverenigingen gaan hun visie definiëren voor het gebied tussen Rotterdam – Antwerpen en Breda – Goes. In 2003 is voor een kleiner gebied de ZeeBra-visie gepresenteerd. Dit document wordt bijgewerkt en uitgebreid tot Breda en Goes en met de aangrenzende Vlaamse regio onder de naam ZeeBrAnt.

Actueel september 2010

OPEN BRIEF BENEGORA EN IVN GROENE ZOOM – BOUW NIET IN ZUIDELIJK DEEL MARKIEZATEN

Benegora heeft de gemeente Bergen op Zoom verzocht, mede namens IVN Groene Zoom, om af te zien van woningbouw in het Zuidelijk deel van de Markiezaten. De gemeente heeft de bouwplannen drastisch bijgesteld. Het plan Bergse Haven wordt slechts voor de helft uitgevoerd. Er is dus voldoende ruimte om de in het zuidelijk deel van de Augustapolder geplande woningen elders te bouwen. Het enige markante beekdal in West Brabant kan dan gespaard blijven van op terpen gebouwde huizen en flats en kan een volmaakte groenblauwe parel blijven.

Actueel mei 2010

OPEN BRIEF

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben onlangs besloten de intensieve veehouderij aan banden te leggen.

In een open brief aan de Staten, ZLTO en JUMBO Supermarkten vraagt BENEGORA een stap verder te gaan en een ambitie te formuleren die recht doet aan mens, dier en economie.

Partijen worden uitgedaagd de trend te zetten en te kiezen voor MINDER MEER en MEGARUIMTE

Actueel april 2010

 BENEGORA MEET GELUIDOVERLAST 

In het Milieubelevingsonderzoek (MBO) van de gemeente Woensdrecht was één van de opvallende punten de geluidsoverlast van ‘industrie en bedrijven’. In Ossendrecht gaf zelfs 52% van de respondenten aan ‘hinder/ ernstige hinder’ te ondervinden en ook het percentage dat aangaf dat sprake is van verstoorde nachtrust. In de themaraad waarin de raad het MBO besprak en waar ook BENEGORA heeft ingesproken, werd door wethouder Jaspers het meten van geluid als te moeilijk en ingewikkeld voorgesteld.

BENEGORA  in casu, bestuurslid Klaas Rosskamp, heeft eigen onderzoek uitgevoerd naar de overlast van de BASF. De resultaten zijn dinsdag 20 april in de gemeenteraad gepresenteerd. De raad had op de agenda het instellen van een werkgroep die de resultaten van het MBO moet beoordelen en aanbevelingen voor beleid moet formuleren, was onder de indruk. Aangetoond is dat met eenvoudige middelen wel degelijk iets aan te tonen is.

GOUDEN DELTA

Op ruimtelijk gebied staat er veel te gebeuren. Structuurvisies en Bestemmingsplannen buitengebied worden vernieuwd.

Op initiatief en op verzoek van BENEGORA hebben de Brabantse en de Zeeuwse milieufederaties, de Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt, en aan aantal bij hen aangeslotenen lokale verenigingen hebben besloten hun ‘eisen en wensen’ op ruimtelijk gebied te formuleren.  

Voor het gebied van Goes tot Breda en de aangrenzende Vlaamse regio, zal een ruimtelijke visie gemaakt worden met als uitgangspunt de in 2002 door BMF, ZMF en Benegora uitgebrachte ZeeBra visie. Deze zal geactualiseerd en aangevuld worden met de aangrenzende Vlaamse regio's.

september 2009

AUGUSTAPOLDER

Voor de derde maal heeft GS van Noord-Brabant woningbouw op terpen in het zuidelijk deel van de Augustapolder goedgekeurd. Benegora heeft voor de derde maal beroep aangetekend bij Raad van State. Het beroepschrift en de belangrijkste bijlagen zijn integraal opgenomen.

Actueel mei 2009

Er is een kleine overwinning geboekt in de strijd tegen de steenkoolcentrale die EON in Antwerpen wil bouwen.

Het MER is afgekeurd door de Vlaamse milieuadministratie. Dat is vrij uitzonderlijk, en een slag in het gezicht van EON. Motivatie:
onduidelijkheid over CCS en over de NEC-plafonds. In de praktijk betekent de afkeuring vooral een nieuwe vertraging voor het project. Helaas geen afstel.

Een reactie op de site van Bond Beter Leefmilieu, met onder andere referentie naar de recente beslissing van de NL Raad van State, zie
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/424/11202
 

Actueel maart 2009

SPOOR-CONTAINERTEMINAL ANTWERPEN

Onderstaand persbericht is de reactie op een artikel in BN/deStem van 11 maart 2009 waarin de start van de aanleg van een spoor-containerterminal pal aan de grens van Nederland bekend is gemaakt:

Persbericht Benegora

Het niet informeren van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht is aanleiding voor Benegora voor vragen aan zowel de provincie als de gemeente. Hieronder staan de brieven die verzonden zijn.

Vragen aan de provincie Noord Brabant

Vragen aan de gemeente Woensdrecht

Voor de pers was Benegora’s reactie aanleiding er zelf verder in te duiken wat leidde tot vervolgartikeltjes in BN/deStem en de Woensdrechtse Bode.

Kijk in het archief van deze kranten om ze na te lezen:

Dagbladen  (zoek op het woord terminal)

Actueel januari 2009

EXXON INCIDENT

Het recente incident bij ESSO in het Antwerps industriegebied waarbij waterstofsulfide is gelekt, is voor ons aanleiding de veiligheid in Zuidwest Brabant weer eens aan de orde te stellen.

Actueel oktober 2008

Lees de webcolomn van Eric Conscience over fijn stof; een sluipende killer, zie over de scheef

Actueel september 2008

Gifwolk van Esso Antwerpen, onze columnist Eric Conscience geeft zijn mening, zie over de scheef.

Actueel augustus 2008

LIJST LANDROOF

In de plaatselijke kranten is een brief opgenomen van BENEGORA waarin een opinie gegeven wordt over de manier waarop personen uit een buurgemeente naar de groene gemeente Woensdrecht kijken. Daarbij zijn tegenargumenten niet uit de weg gegaan. Het origineel van deze open brief gericht aan de de politicus Linssen uit Bergen op Zoom kunt u hier lezen:

Open brief aan politicus Linssen

Bijlage: Weg met de groengedachte

Actueel april 2008

Brabantse Wal Dag logo datum

Op zondag 15 juni jl. organiserden een groot aantal organisaties op de Volksabdij Onze Lieve Vrouwe ter Duinen te Ossendrecht de Brabantse Wal Dag. Onder het motto ‘Verschil moet er zijn!’ kunt u de diversiteit die de Brabantse Wal te bieden heeft ervaren, ontdekken én ervan genieten. Het is een publieksevenement voor jong en oud met uiteenlopende informatie over de Brabantse Wal, kinderactiviteiten, excursies, regionale producten, demonstraties en entertainment.  Lees meer .....

OOK KOLENCENTRALE NET OVER DE GRENS

 De energiebehoefte neemt toe en er moeten nieuwe centrales gebouwd worden. Olie en gas raken binnen afzienbare tijd op en komen voor een groot deel uit landen met minder stabiele regimes. In plaats van vol in te zetten op energiebesparing en duurzame energie, valt men terug op kolencentrales. Kolen zijn massaal voorradig, relatief goedkoop en komen uit meer ‘rustiger’ regio’s. Kolencentrales zijn in. De nieuwste generatie is weliswaar een stuk ‘schoner’ dan de huidige, en men wil ook CO2 opvangen, gebruiken en/ of opslaan, maar het blijven grote vervuilers. In Nederland gaan er vijf gebouwd worden, twee in het noorden, twee op de Maasvlakte en één in Geertruidenberg, Moerdijk of Borsele. België wil er door E.ON één in Antwerpen laten bouwen, op het terrein van Bayer, zo’n 10 kilometer van de grens. Een nieuwe exportbron van CO2 en fijn stof en daarmee een nieuwe bedreiging van het leefmilieu en de groenblauwe oase. Wij hebben contact gelegd met de Bond Beter Leefmilieu die in Belgie voor dit dossier de kar trekt. Ook Natuurpunt, Greenpeace, WWF en Benegora hebben de opgestelde reactie op het kennisgevingsdossier mede ondertekend.

Volg deze link voor onze gezamenlijke reactie.

GASCOMPRESSORSTATION

Ondanks het feit dat Benegora college en raad de spiegel heeft voorgehouden door uitgebreid uit het door de gemeente gewenste en vastgelegde beleid te citeren, is de raad vorig jaar februari, na een beschamende koehandel over compensatie, akkoord gegaan met de bouw van een gascompressorstation in de Nieuw Hinkelenoordpolder, daar waar het volgens de stukken open, laag en groen moet blijven. De wethouder is meteen op zijn rug gaan liggen en met hem het college. De toon werd van meet af aan gezet met de argumenten ‘maatschappelijk belang’ en ‘je kunt maar beter meewerken dan een aanwijzing krijgen’, waarmee naar onze mening velen op het verkeerde been zijn gezet. Wat wij gemist hebben is een rapport m.b.t. de afweging van alle belangen, de maatschappelijke, de commerciële van Delta en die van natuur en (leef)milieu. Benegora heeft o.b.v. de beschikbare stukken een ordentelijk en transparant dossier opgebouwd. Wij vragen ons af of de portefeuillehouder, wethouder Meeuwisse, de ambtenaren überhaupt wel een gedegen feitenverzameling heeft laten maken respectievelijk, of het ambtelijk apparaat de wethouder van een grondige analyse voorzien. Wij hebben de motivering bij de desinvestering van open ruimte gemist. Zou die er geweest zijn dan zou vanaf het begin voor iedereen, zwart op wit, duidelijk geweest zijn dat het compressorstation voor de exploitatie van de Sloecentrale niet strikt noodzakelijk is en dat het vooral gaat om het commerciële belang van een geprivatiseerde nieuwe speler op de geliberaliseerde energiemarkt. Het college en de raad hadden dan, op basis daarvan kunnen beoordelen of, bij niet meewerken, een aanwijzing reëel zou zijn. Een gemeente hoeft toch niet zomaar, zonder slag of stoot, de eigen ambities op te geven voor het economisch gewin van een bedrijf? Het compressorstation heeft geen agrarische functie, het levert al helemaal geen werkgelegenheid op en er is een alternatieve locatie! Na lang wachten is in december de volgende fase ingegaan. Het MER én het voornemen van het college om vrijstelling aan Delta Energy te verlenen voor het oprichten van een compressorstation, werden tegelijkertijd ter inzage gelegd. De eerste stappen in de nu volgende, wat ons betreft als het nodig is langdurige,  procedure is inmiddels gezet door het indienen van een zienswijze en, niet geheel gerust op een goede afloop, is ook de provincie al gevraagd t.z.t. de verklaring van geen bezwaar te weigeren. Wij blijven hameren op het bovenregionale belang van een groenblauwe oase tussen Rotterdam en Antwerpen. Volg onderstaande links voor de volledige teksten en bijlagen.

Zienswijze art.19 WRO compressorstation

Zienswijze art.19 WRO compressorstation Bijlage 1

Verzoek aan provincie niet mee te werken

Impressie GCS bijlage 1

Locatie opties bijlage 2

EXCURSIE VERDRONKEN LAND VAN SAEFTHINGE

Door te weinig aanmeldingen is helaas besloten de excursie van 19 april a.s. niet door te laten gaan.

Actueel februari 2008

BENEGORA GESCHOKT (uitbreiding firma Roefs)
Benegora heeft m.b.t. de ontwerpbeschikking Wet Milieubeheer inzake de voorgenomen uitbreiding van de firma Roefs een deskundigenrapport laten maken. De uitkomsten zijn schokkend. Aangeleverde gegevens zijn niet op integriteit gecheckt, fouten zijn door de gemeente niet ontdekt. Geurberekening zijn niet juist waardoor het lijkt alsof norm en niet
overschreden worden. Uit ons rapport blijkt dat dit wel degelijk het geval is, zelfs nu met het huidige aantal dieren is dat al zo.
Lees meer....

Lees nog meer...
 

Actueel januari 2008

WOENSDRECHT WIL MEETPUNTEN, BENEGORA BLIJ! 

Na de affakkelproblemen bij BASF de laatste maanden, die veel overlast veroorzaakten, zijn de Raad en het College van Woensdrecht ineens overstag en moeten en meetpunten komen. Jarenlang aandringen onzerzijds mocht niet baten maar nu, getrickerd door een, weliswaar heel vervelend incident, gaat de bal dan toch rollen. Geen misverstand, BENEGORA is er blij mee en heeft de Raad van harte gefeliciteerd en meteen een aantal zaken onder de aandacht gebracht. Want dat wij daar een mening over hebben mag duidelijk zijn. Lees meer ….

 BENEGORA VRAAGT GEMEENTE GEURBELEID AAN TE SCHERPEN

 Naar aanleiding van een aanvraag van de firma Roefs om in de huidige stallen veel meer  varkens te  houden, heeft BENEGORA, mede namens NAMIRO, een zienswijze ingediend en meteen ook de gemeente gevraagd het geurbeleid aan te scherpen. Het aantal dieren neemt met 40% toe tot bijna 11.500. Het aantal geureenheden met 33%. De stankoverlast, die nu al regelmatig wordt veroorzaakt, zal dus alleen maar kunnen toenemen en nog meer mensen hinderen. De heer Roefs en de gemeente riepen destijds om het hardst dat het nieuw te bouwen bedrijf geen stankoverlast zou veroorzaken. Woensdrecht weet inmiddels wel beter. Lees meer ….

EXCURSIE VERDRONKEN LAND VAN SAEFTHINGE

Vervallen, zie maart 2008

West Brabantse Hof van Eden

Met betrekking tot een aantal (mogelijke) ontwikkelingen zijn vragen gesteld aan College en Raad van Woensdrecht. In de publicaties rond de bekendmaking van het samenwerkingsverband van 18 West Brabantse  gemeenten en Tholen, werd namelijk als één van de thema’s genoemd: De ontwikkeling van de West Brabantse Hof van Eden ten zuiden van de A58. Wij zijn benieuwd hoe ver het er mee staat.  Omdat heel veel varkens in een paradijs een contradictie lijkt, zijn ook vragen gesteld over de varkenshouderijen in Varkens Valley.

Klik op link voor de brief:  Brief aan college BW Woensdrecht over West Brabantse Hof van Eden

Actueel november 2007

Overlast Affakkelen BASF

Korte inleiding: Afgelopen weken is de Zuidwesthoek van Brabant geteisterd door overlast ten gevolge van het opnieuw opstarten van één van de fabrieken van de BASF, net over de grens bij de gemeente Woensdrecht. De communicatie naar inwoners door het bevoegd gezag ontbrak geheel. Wij hebben het Woensdrechts’ college een serie vragen gesteld.

Zie onze brief aan het college van B&W van de gemeente Woendrecht: brief affakkelen BASF

Actueel oktober 2007

Nieuwe wandelroute op de Brabantse Wal

Op 18 oktober 2007 wordt door de stichting De Brabantse Wal een nieuwe wandelroute geopend op de Brabantse wal. Hierbij een voorproefje:

PDF: kaart wandelroute 7

PDF: geografisch profiel 7

zie ook de site van de stichting: www.brabantsewal.nl

Platform Brabantse Wal Zuid

In het zuidelijke deel van de Brabantse Wal (gemeente Woensdrecht) is sinds december 2005 het Platform Brabantse Wal Zuid actief. Dit platform is door de gebiedscommissie ingesteld. In het platform werken organisaties waaronder Benegora samen aan het realiseren van de gebiedsdoelen in dit gebied. Naast de coördinatie van de projecten die in het gebied in uitvoering en voorbereiding zijn, is het platform zelf verantwoordelijk voor het kavelruilproject Woensdrecht.

In mei 2007 heeft het platform een communicatieplan vastgesteld. Belangrijkste doel hiervan is het informeren van de inwoners in het gebied. Meer hierover in het volgende stuk uit de Woensdrechtse Bode: PDF: Werken aan de wal

Zienswijze rampbestrijdingsplan KC Doel

“Benegora heeft gereageerd op het (eindelijk) geactualiseerde rampbestrijdingsplan Kerncentrale Doel 2007. Een moeilijk leesbaar plan dat bovendien nog niet af is. Met betrekking tot verwijzingen naar gemeentelijke rampenplannen is niet duidelijk of deze allemaal up-to-date zijn. De praktijk heeft uitgewezen dat bij het naspelen van dergelijk grote rampen heel veel fout gaat, toch wordt in dit plan of onderdelen daarvan ‘ten minste één keer per drie jaar beoefend’! Gelet op de complexiteit in onze ogen veel te weinig. Het uitdelen van jodiumpillen is naar onze mening belachelijk geregeld en zo zijn er vele punten waarop Benegora commentaar geleverd heeft. Volg de link als u het ingediende stuk wilt lezen”  PDF: Zienswijze KC Doel rampbestrijdingsplan

Actueel mei 2007

Maintenance Valley

Minister aan de kant milieubeweging

In haar antwoord op de kamervragen van Groen Links zegt minister Cramer  op de hoogte te zijn van de plannen, dat er nog een hoop uitgezocht moet worden en ze geeft de nodige regels en wetten aan waaraan getoetst moet en zal worden. Op de vraag of ze bereid is aan te dringen op renovatie van de Kooi i.p.v. de gemakkelijkste route te kiezen om maagdelijk terrein op te offeren, antwoord de minister o.m.: “Ik ben er echter zelf voorstander van de herstructurering van dit bestaande terrein de voorkeur te geven boven de aanleg van een nieuw terrein”.

Voor alle vragen en antwoorden zie: Dossiers

Project “Red Doel”

Als ultieme poging om een van de oudste gemeenten van het Vlaamse gewest te redden van de totale verwoesting, is Fons Mees met twee compagnons op zondag 20 mei 2007 per fiets vertrokken naar bedevaartsoord Santiago De Compostella. De officiële vertrekceremonies werden bijgewoond door een grote aanhang van familie, vrienden en overige sympathisanten. BENEGORA wenst Fons Mees en zijn medefietsers veel sterkte en een behouden terugkeer toe.

Actueel maart/april 2007

Maintenance Valley

Benegora en andere natuur- en milieuverenigingen zijn door Woensdrecht uitgenodigd deel te nemen aan het overleg over de ontwikkeling van Maintenance Valley. In het kader van het innovatieproces in Nederland is het de bedoeling dat Woensdrecht een belangrijke rol krijgt m.b.t. onderhoud, reparatie en revisie in de civiele en militaire luchtvaartsector. Uitbreidingen kunnen deels gerealiseerd worden binnen het huidige terrein van Stork/ Fokker en de vliegbasis. Er is echter ook voor zgn. baangebonden bedrijven een circa 30 ha groot nieuw industrieterrein nodig zo blijkt uit de in opdracht van provincie en gemeente uitgevoerde locatiestudie. Zonder dat nut en noodzaak, laat staan haalbaarheid, is aangetoond wordt het project door het college en de raad omhelsd. De N&M-verenigingen BMF, Brabants Landschap, Namiro en Benegora hebben aangegeven dat het in het beoogde gebied, op grond van bestaande wet- en regelgeving, niet kan. Gezamenlijk zijn een aantal randvoorwaarden geformuleerd en ingebracht.

Op onze site vindt u:

-         Locatiestudie + bijlagen

-     Kamervragen Groen Links (april 2007)

-         Randvoorwaarden N&M-verenigingen

-         Inspraak Benegora Opinieraad 14 maart 2007 1ste termijn

-         Inspraak Benegora Opinieraad 14 maart 2007 2de termijn

-         Inspraak Namiro Opinieraad 14 maart 2007

Bij DOSSIERS kunt u de documenten raadplegen.

Actueel februari 2007

MAINTENANCE VALLEY LUCHTKASTEEL

 De natuur- en milieuorganisaties Namiro, Benegora en BMF zijn van mening dat door de gemeente ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de komst van Maintenance Valley ook uit milieutechnisch oogpunt kansrijk zou zijn.

Integendeel. Bij de presentatie van de locatiestudie hebben de milieuorganisaties benadrukt dat de komst van Maintenance Valley niet ten koste mag gaan van de natuurwaarden in West-Brabant. Nieuwe ontwikkelingen mogen niet leiden tot meer milieubelasting. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn voor het vervangen en upgraden van de bestaande werkzaamheden zowel op de vliegbasis als bij Fokker / Stork. Echter de aanleg van 30 ha nieuw industrieterrein grenzend aan de basis en alle activiteiten die hiermee gepaard gaan, zijn niet acceptabel.

De Brabantse Wal en het Markiezaatsmeer zijn Natura 2000-gebieden en vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Hier zijn de meest strenge Nederlandse en Europese natuurbeschermingswetten van toepassing. Dit houdt in dat voor alle activiteiten die nog niet in gebruik waren op de toetsdatum oktober 2005, toestemming moet worden gevraagd. Daarbij moet worden aangetoond dat deze voorgenomen activiteiten niet schadelijk zijn voor specifieke doelstellingen van het gebied.

In concreto betekent dat bijvoorbeeld, dat de hoeveelheid vliegtuiglawaai het niveau van oktober 2005 niet mag overschrijden. Zelfs al zou de vergunde geluidsruimte een stijging van 600 of 700% mogelijk maken.

Ook in de locatiestudie wordt met nadruk gesteld dat het realiseren van Maintenance Valley op de Brabantse Wal vanuit ecologisch en planologisch oogpunt op grote problemen stuit: “hiertoe moet het Streekplan worden aangepast, hetgeen een zware procedure is en niet zonder afbreukrisico”.

De milieuorganisaties concluderen dan ook dat realisatie van de momenteel gepresenteerde plannen binnen de bestaande wetgeving niet mogelijk is.

Meer informatie vindt u op www.namiro.nl

Gascompressorstation (2)

Delta Energy wil in een polder van Woensdrecht een gascompressorstation bouwen. Een polder die open moet blijven. Benegora heeft opnieuw inspraak gedaan tegen de bouw van dit station nu in de opinieraad. De tekst van de inspraak kunt U hier lezen:

Compressorstation kameleon met PSP-syndroom

MAINTENANCE VALLEY

 Wat betekenen de plannen voor vliegbasis Woensdrecht voor uw regio?

 Uitnodiging voor een informatie- en discussieavond over de kansen en bedreigingen.

 Woensdag 7 februari 2007

Multifunctioneel centrum Kloosterhof

Huijbergseweg 3

Hoogerheide

Informatie-en discussiebijeenkomst
PvdA-West-Brabant en de Brabantse Milieufederatie houden die op woensdagavond 7 februari vanaf 20.00 uur. De locate is multifunctioneel centrum Kloosterhof (naast het gemeentehuis), aan de Huijbergseweg 3 in Hoogerheide.
Vanuit verschillende gezichtspunten worden de ontwikkelingen op Woendrecht door diverse sprekers belicht. Jan van Rijen, directeur van de Brabantse Milieufederatie; Maria Le Roy, gedeputeerde van Economische Zaken in de provincie Zeeland; burgemeester Franzel van Woensdrecht; kamerlid Luuk Blom, defensiespecialist van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer en Johan Stalknecht, lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant voor de PvdA zijn onder meer uitgenodigd om plaats te nemen in het forum. Nadat de forumgasten vanuit hun optiek een visie hebben gegeven op Maintenace Valley, volgt ook een debat met de belangstellenden in de zaal.

Meer informatie:

Ben van Dinther (BMF), telefoon 013 5356225

Flip Aertssen (PvdA), telefoon 0164 242333 of 06 48486694

Actueel januari 2007

De nieuwe BENEGORA INFO is uit! Klik op het plaatje voor de volgende onderwerpen:

 • VOORWOORD
 • IN MEMORIAM
 • MORETUSBOS
 • AUGUSTAPOLDER
 • GASCOMPRESSORSTATION
 • RISICOKAART NOORD-BRABANT (vervolg)
 • JODIUMPILLEN

Actueel december 2006

Gascompressorstation

Delta Energy wil in een polder van Woensdrecht een gascompressorstation bouwen. Een polder die volgens de gemeente eigenlijk open moet blijven. De Commissie Ruimte organiseerde 12 december jl. een informatiebijeenkomst. Benegora heeft tijdens deze bijeenkomst ingesproken. Helaas is in BN/De Stem is onze inbreng wel erg summier samengevat.  Wij willen daar nog op reageren. Op de volgende link kunt U echter de gehele tekst lezen van onze inbreng: Inspraak Benegora.  Het standpunt van de gemeente (wethouder Meeuwisse) is wel duidelijk: maatschappelijk nut dienen en er een flinke natuurcompensatie uithalen. Dat kan, maar dan wel helemaal aan ’t eind van de rit. Ons standpunt is dat de polders open houden ook een maatschappelijk nut heeft!

Actueel juli 2006

Educatief project “De Brabantse Wal” gelanceerd. (zie ook het artikel van onze info 79

Milieuvereniging BENEGORA heeft een lespakket over de Brabantse Wal ontwikkeld voor de hoogste klassen van het primair onderwijs, het VMBO en de brugklassen van HAVO en VWO. Het pakket bestaat uit een dvd, een lespakket (ook op cd meegeleverd), een kaart, een wandelboekje  en een poster. Voor een eerste indruk is een deel van de cd op de site gezet. U kunt dit bekijken door de cd-cover hieronder aan te klikken. Meer informatie/ reacties via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Hierboven staat de CD - klik hierop voor een voorbeeld van het lespakket.

VARKENSINVASIE?

In januari werden we tot twee keer toe opgeschrikt door een bericht op de gemeentepagina in “De Woensdrechtse Bode”.

Er zijn bij de gemeente bouwvergunningen aangevraagd voor twee grote varkensstallen. Eén door de heer van Aert, Putseweg 25 (dat is bij Jagersrust) en één door maatschap van de Borne aan de Hinkelenoorddijk in Ossendrecht. Hoewel beide aanvragen afwijken van het bestemmingsplan zijn B&W voornemens vrijstelling te verlenen. We zijn hier, zoals gezegd, flink van geschrokken en hebben samen met Namiro en de Brabantse Milieufederatie dan ook een zienswijze ingediend. De artikelen en technische details zullen we u besparen want het gaat vooral om hoe dit zich verhoudt tot het in april 2005 door Provinciale Staten vastgestelde gebiedsplan.

De heer van Aert wil de huidige stal voor 196 vleesstieren vervangen door een stal voor 146 vleesstieren en 1998 vleesvarkens waardoor het bedrijf o.i. een intensieve veehouderij wordt. Het bedrijf ligt in het gebied Jagersrust dat men wil inrichten als natuurgebied.

In het Gebiedsplan is het perceel dan ook aangeduid als “beschermingszone natte natuurparel” en als “extensiveringgebied intensieve veehouderij”. Sterker nog, er ligt al een compleet plan dat in februari ook al op een informatieavond is toegelicht. De landbouwenclave is het laatste stuk dat nog aangekocht moet worden om het plan te kunnen uitvoeren.

Maatschap van de Borne wil het bedrijf aan de Hinkelenoorddijk, dat al “big” is, nog “bigger” maken en een flinke stal bijbouwen. In dit deel van de polder hebben we te maken met de ecologische hoofdstructuur (EHS) en met ”agrarisch gebied met landschappelijke waarden” en nog een aantal zaken waarvan vermelding hier te ver voert.

Het is toch merkwaardig dat, terwijl de inkt van de handtekening onder het gebiedsplan nauwelijks droog is, er medewerking verleend wordt aan plannen die er haaks op staan. Als de plannen doorgaan, wat ons milieutriootje verhoedde, dan kan er wel een nieuwe fietsroute uitgezet worden: De geur-route in de groen-blauwe oase Woensdrecht! Dat is nog eens promotie voor de Brabantse Wal!

Actueel maart 2006

Natuurgidsencursus Heeft U interesse geef U dan op!

De cursus wordt door het Grenspark samen met de VMPA, het CVN en IVN georganiseerd, en ook de Vroente blaast haar partijtje mee. De cursus start in september 2006, en zal ongeveer 1,5 jaar duren, met ongeveer 30 lessen, 15 excursies en een les/kennismakingsweekend.

Voor een informatiepakket kun je terecht bij het Grenspark, (00 32) (0) 3 667 64 98, of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie ook bijgaand persbericht.

Actueel januari 2006

Benegora organiseert een lezing over de turfwinning in westelijk Noord-Brabant en het noorden van Antwerpen:

Onderwerp       :  Vijf eeuwen turfwinning.   Economische en landschappelijke effecten.

Inleider                    :  Dr. K.A.H.W. Leenders

Datum                   :  dinsdag 21 februari

Plaats                      :  Onze Lieve Vrouw ter Duinen, O.L.V. ter Duinenlaan 199, Ossendrecht

Aanvang           :  20.00 uur

Toegang           :  GRATIS

Samenvatting van de inhoud:

In de periode 1250 – 1750 werd in westelijk Noord-Brabant en het noorden van Antwerpen op grote schaal veen vergraven om er turf of zout uit te maken. Voor een groot deel gebeurde dat door grote ondernemingen, voor een kleiner deel door plaatselijke boeren. Met name die grootschalige veenexploitatie was iets bijzonders, iets extra’s, dat had je elders op de Brabantse zandgronden niet. De veenexploitatie leidde daardoor tot een bijzondere economische ontwikkeling. Uiteraard bleef alle gegraaf en het verwijderen van een complete geologische laag ook niet zonder landschappelijke gevolgen.

Het karakter van het veen, de aard van de exploitatie ervan, de economische en landschappelijke gevolgen, ze zullen aal aan de orde komen.

De heer Leenders is zoals u wellicht weet historisch geograaf en, met betrekking tot dit onderwerp, de deskundige bij uitstek. Hij is de winnaar van de cultuurhistorische prijs van de provincie Noord-Brabant. U bent van harte uitgenodigd en wij hopen dat u deze voor onze regio bijzonder interessante lezing, ook onder de aandacht van uw leden zult kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Milieuvereniging Benegora,

Deze informatie kunt ook vinden in het volgende persbericht:  LEZING 21 februari 2005

Actueel december 2005

BENEGORA INFO

De nieuwe Benegora Info nr. 77 is uit. Volg deze link: INFO

Klik de voorpagina aan voor enkele artikelen uit deze INFO (PDF formaat).

Actueel november 2005

Benegora krijgt over 2005 alsnog subsidie van de gemeente Woensdrecht, en is voor 2006 ook weer opgenomen in het jaarprogramma voor 2006.

De commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften heeft het bezwaar van Benegora ontvankelijk en gegrond verklaard.

Zij oordeelde “dat de besluitvorming van de raad van de gemeente Woensdrecht onzorgvuldig en niet in redelijkheid tot stand heeft kunnen komen”.

De verenging is blij dat de raad bijna unaniem het advies volgt en de al bijna 30-jarige subsidierelatie herstelt. Minder ingenomen zijn wij met de motivering en een aantal opmerkingen die tijdens de behandeling donderdag 3 november gemaakt, en ook zo in de krant gekomen zijn. Daarom is er een open brief verzonden naar de raadsfracties van het ABZ, CDA en de VVD, waarin ingegaan wordt op een aantal niet onderbouwde uitspraken en foute voorbeelden van de heer de Waal, de fractievoorzitter van ABZ. Hij toont zich een slecht verliezer en heeft blijkbaar het bezwaarschrift destijds niet, of in ieder geval erg slecht, gelezen. De volledige brief kunt u lezen door te klikken op de link:  Open brief m.b.t. subsidiëring Benegora 

Actueel september 2005

BENEGORA INFO

De nieuwe Benegora Info nr. 76 is uit. Volg deze link: INFO

 • VOORWOORD
 • WATER IN DE PEILING
 • WOENSDRECHT AAN HET WATER
 • EVIDES ONDERZOEKT AANLEG PROEFSPAARBEKKEN
 • OOK BEDRIJVEN IN ADEMNOOD
 • SPOTLIGHT OP FONS MEES
 • HET DEURGANCKDOK GEOPEND
 • PRODUCTENKRINGLOOP
 • AANVARING

Programma waterweek:

PROGRAMMA 7.T I M...l 6 OKTOBER 2 005

De waterweek kent een aantal spetterende activiteiten voor iedereen, alle activiteiten zijn of vertrekken vanuit Sportcentrum Boulevard (tegen over zwembad De Schelp):

Opening

Op 7 oktober om 14.00 uur wordt de waterweek geopend door wethouder L.C.A. Withagen, speciaal voor genodigden en de pers.

. Interactieve tentoonstelling

U komt alles te weten over de verschillende waterthema's.

Openingstijden: 8-9 en 15-16 oktober van 10.30 uur - 16.30 uur.

Groepen kunnen terecht in de week van 10-14 oktober (alleen op afspraak, tel: 0165 - 582019).

. Workshop water- en milieuvriendelijk tuinieren

Op 12 oktober om 20.00 uur krijgt u alternatieven en tips hoe u uw tuin watervriendelijk kunt inrichten.

Voor meer informatie: tel 0164 - 247761, e-mail rosineke2@zonnetnl.

. Wandeling Molenplaat

Op 9 oktober (verzamelen om 10.00 uur) kunt u samen met een IVN-natuurgids wandelen over de Molenplaat

. Speciale kinderactiviteiten

Op 9-16 oktober van 14.00-16.00 uur zijn er voor kinderen verschillende waterspelletjes. Kinderen van 8 tlm 12 jaar kunnen tevens deelnemen aan een w@tch-workshop onder leiding van een IVN-natuurgids.

. Water demo's

Op 8-9 oktober en 15-16 oktober van 10.30 uur - 16.30 uur geven verschillende waterverenigingen demonstraties tijdens de openingstijden van de watertentoonstelling.

SCHOLEN EN SCOUTING

Voor het basisonderwijs (groep 7 en 8) en de scouting worden er

speciale w@tch-workshops georganiseerd op afspraak (Mw. J. de Krom: 0165 - 582019). Door het IVN en Scouting Nederland is een speciaal project voor scholen en scouting ontwikkeld met ondersteuning van de website: www.watchweb.nl. Op een educatieve en leuke manier kan men aan de slag met water.

Actueel juni 2005

BENEGORA INFO

De Benegora Info nr. 75 is uit. Volg deze link: INFO

BRABANTSE WAL

Stichting Brabantse Wal bestaat 10 jaar. Willem de Weert heeft een uitgebreid artikel geschreven over de Brabantse Wal met veel bronverwijzingen. Zeer interessant. Volg deze link: Brabantse Wal

Wervingsactie

De laatste jaren is het aantal leden van onze milieuvereniging iets terug gelopen.

De voornaamste oorzaak is wat wel vaak genoemd wordt de “vergrijzing”of ook wel “verzilvering”. Tijd voor een wervingsactie waarvoor wij zo vrij zijn ook u in te schakelen.

Onder het motto “Leden werven Leden” doet het bestuur een beroep op u.

Als ambassadeurs van onze vereniging vragen wij u een nieuw lid of donateur te werven of een lidmaatschap voor een jaar aan iemand cadeau te doen. Omdat het lidmaatschap, zoals u weet persoonlijk is, kan dat dus ook uw (eventuele) partner zijn.

Tijdens de wervingsactie gelden speciale introductieprijzen (voor details zie aanmeldingsformulier), en voor uw inspanningen hebben wij ook iets over:

Het boekje “De Brabantse Wal, op de grens van hoog en laag”, (zes wandelingen met kaartjes en beschrijvingen), of de mooie poster van de Brabantse Wal. De poster is een combinatie van een “artist impression” van de Brabantse Wal en foto’s van een aantal karakteristieke punten. U kunt er ook voor kiezen het nieuwe lid of de nieuwe donateur daarmee te verrassen.

Spontane aanmelding

Tijdens de wervingsactie gelden voor aanmeldingen buiten één van de bestaande leden of donateurs om, voor de spontane aanmelders dus, dezelfde voorwaarden. U moet dan alleen van het aanmeldingsformulier “spontane aanmelding” gebruik maken.

In het kader van deze actie staat hierna de volgende informatie tot Uw beschikking:

Aanmeldingsformulier(en) kunnen worden opgestuurd naar Postbus 20, 4645 ZG Putte.

Het is ook mogelijk de aanmelding  toe te zenden met gebruikmaking van de gegevens van de formulieren naar het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subsidie Gemeente Woensdrecht

Een meerderheid van de raad van de gemeente Woensdrecht heeft vorig jaar besloten de subsidierelatie met Benegora, na bijna 30 jaar en tegen het advies van het college in, te verbreken. Benegora werd niet in het jaarprogramma 2005 opgenomen. Ondanks toezeggingen, heeft het bestuur tot op heden nog steeds geen gesprek gehad met de fractieleiders van ABZ, CDA en VVD. Het bestuur heeft twee bezwaarschriften ingediend. Het eerste is inmiddels “ontvankelijk maar ongegrond” verklaard. De procedure m.b.t. het tweede bezwaarschrift loopt nog. De hoorzitting van de Commissie bezwaren is onlangs gehouden. De finale afhandeling wordt echter, in verband met de vakantieperiode en de te volgen procedure, pas in september verwacht. De tot nu toe door het bestuur ingediende bezwaren, pleitnota’s etc. zijn hier te lezen.

Inmiddels is bekend dat het college de raad voorstelt Benegora weer in het jaarprogramma 2006 op te nemen. Dit bewijst eens te meer dat de vereniging geen conflict heeft met het college. Of de raad ook “bijdraait” zullen we in november pas weten.

Actueel mei 2005

DORPSDEBAT over de toekomst van Woensdrecht in 2025.

Op maandag 23 en 30 mei vindt een dorpsdebat plaats over de toekomst van de gemeente Woensdrecht. BENEGORA is daar uiteraard aanwezig. Tijdens dit debat is een visie aangeboden aan de gemeenteraad en het college waar Benegora met hulp van professionele deskundigen aan gewerkt heeft. Het voorstel is openbaar en hier te downloaden. Gebruik is toegestaan mits  bronvermelding plaats vindt. 

Druk op de volgende links voor de informatie:

WOENSDRECHT 2025 VISIE BENEGORA

GROEN-BLAUWE STAPSTENEN - BIJLAGE

Actueel april 2005

Ton van Rijen is 29 april 2005 benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Van 1991 tot vorige maand  is Ton voorzitter van onze vereniging. Daarbij is hij tien jaar bestuurslid van de Brabantse Milieu Federatie geweest. Van Rijen is mede-oprichter en bestuurslid van Stichting de Brabantse Wal. Sinds 1996 is hij lid van het overlegorgaan van het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide en lid van het Platform Lokale Agenda 21 Bergen op Zoom. Van 1997 tot 2001 was hij voorzitter van deze club. Verder is van Rijen lid (geweest) van verscheidene klankbordgroepen, zoals Randweg Hoogerheide, Rijnscheldedelta, Robrant, Structuurvisie en Structuurvisie Plus van de gemeente Woensdrecht.

Een terechte keus en een groot blijk voor waardering voor zijn werk voor de omgevingen en de natuur en daarbij ook voor onze vereniging Benegora Leefmilieu.

Waterinfitratie in de Brabantse Wal

Het waterbedrijf Evides en de provincie NB zijn begonnen met een proef met het infiltreren van water in de Brabantse Wal. Daartoe is een project gestart in de bossen bij Ossendrecht, nabij het Wasseven.  Evides heeft voor de projecten een subsidie van een kwart miljoen euro gekregen. Een regionale klankbordgroep met vertegenwoordigers van de gemeente Woensdrecht, het waterschap, Natuurmonumenten en Benegora werkten mee aan de voorbereidingen van het project.

Actueel maart 2005

Verkiezing nieuw bestuur:

De leden hebben op de jaarvergadering een nieuw bestuur gekozen:

Rien Luijks  (Voorzitter)

Bert Zwiers  (Penningmeester)

Alex Beets  

Jac Jansen

Ton van Rijen die vele jaren de voorzittersrol van de vereniging met verve vervuld heeft treed hiermee terug, hoewel hij op de achtergrond toch nog wel betrokken zal zijn bij de vereniging en nog de contacten met de Antwerpse zal behouden.

Ook stopt Jan Andriesse ook hij heeft in de jaren dat hij deel uitmaakte van het bestuur een grote bijdrage kunnen leveren met name door het samenstellen van een lesbrief voor lagere scholen van de Brabantse Wal en een bijbehorende video.

Als laatste neemt afscheid Huib Woets. Zij  kennis en ervaring zullen we in node missen. Ook hij blijft voor advies beschikbaar, maar zijn directe bijdrage in het ontwikkelen van eigen visie over grote infrastructurele projecten in onze omgeving zullen we missen.

Waterstanden in de Groote Meer

Waterstanden in de natuur zijn nog steeds laag ondanks de goede neerslag in de winter. Vandaag is er gelegenheid geweest om van nabij een plaatje te schieten van de drooggevallen waterpeilschaal in het Groote Meer vlakbij tussen Hoogerheide en Putte.

Door de ligging is het een van de hoogste (ca. +15 NAP)  'laagwaterstanden'  van onze provincie, maar het blijft zorgelijk omdat voor de echte droge periodes in de zomer nauwelijks genoeg water overblijft .  

Windmolens in de Anna Maria Polder.

De bouw van het windmolenpark in de Anna Mariapolder bij Ossendrecht gaat beginnen.

Een 16 tal windmolens gaan hier komen. Benegora en de Stichting Brabantse Wal zijn niet voor de locatie die hier gekozen is. Echter de bezwaren van Benegara  zijn afgewezen.

Actueel februari 2005

Algemene vergadering Benegora Nederland

donderdag 10 maart 2005 om 20 uur. 

na het officiële gedeelte de prachtige natuurvideo "Het jaar van mijn tuin" gemaakt door kunstenaar Albert de Vree

Actueel november 2004

Waterschapsverkiezingen

Kies voor een groene kandidaat. Achtergronden en informatie op de volgende website: www.kiesnatuur.nl    

Actueel juli 2004

Gemeentelijke subsidie vervalt voor de vereniging

De Raad van de gemeente Woensdrecht heeft een motie  aangenomen om de subsidie aan de   natuur/milieuverenigingen Namiro en Benegora stop te zetten.

De motie werd ondersteund door de VVD, CDA en  de meerderheid van de ABZ, (Algemeen Belang Zuidwesthoek).

 De motivering was bizar: “wij stellen voor  om de subsidies voor Namiro en Benegora met 100 % te korten omdat deze gemeentelijke subsidies door hen te zeer worden aangewend om gewenste planologische ontwikkelingen in onze gemeente bij voortduring tegen te werken.

De motie was door het College van Burgemeester en Wethouders ontraden.

Hierop heeft Benegora op 20 juli per brief aan alle voorstemmers van de motie gevraagd het stemgedrag te motiveren en aan te geven op welke projecten dit slaat.

Niemand heeft hierop tot heden gereageerd.

Het College van B. en W. hebben we per brief verzekerd dat we de goede samenwerking  met het college zullen continueren, doch dat door het wegvallen van de subsidie in de toekomst mogelijk een aantal activiteiten niet meer zullen worden uitgevoerd.

Het Provinciebestuur hebben we tevens op de hoogte gesteld van het bizarre besluit.

Het bestuur merkt het volgende op:

- Door Benegora is samen met BMF en Namiro bezwaar aangetekend tegen de aanleg van de Randweg te Hoogerheide om een aantal redenen (bezwaarschrift op te vragen  Tel: 0164 673703. Benegora heeft geen andere bezwaarprocedure tegen de gemeente lopen.

In de afgelopen jaren zijn wel door Benegora de volgende  bezwaarschriften uitgebracht:

- solitaire windmolen in Woensdrechtse polder wegens impact op het rustieke Woensdrechtse landschap. Een daarop volgend voortschrijdend inzicht in de gemeenteraad heeft  geleid tot het vaststellen van locaties voor windenergieparken. Solitaire molens worden niet meer toegestaan.

 - Woninglokatie, uitbreidingsplan de Hoef. Voorgesteld om de aanwezige glooiingen niet af te graven doch in de bebouwing fysiek te versterken en de woonomgeving meer reliëf te gen. Het voorstel werd gehonoreerd.

- Woningbouwproject Ste Marie. Met Namiro hebben we voorgesteld een in de verkaveling opgenomen boszone die als ecologische verbindingszone functioneerde uit het verkavelingsplan te schrappen. In gezamenlijk overleg en met de projectontwikkelaar kon een bosterrein van twee hectare om niet worden overgedragen aan Staatsbosbeheer zonder enige negatieve consequentie voor de gemeente. 

Verder vinden we het zeer verontrustend dat voornoemde partijen in de Raad blijkbaar streven naar een kritiekloze maatschappij, door zogenaamde niet meedenkende  en /of  kritische ingestelde maatschappelijke organisaties af te straffen. Zo wordt van de weg van de democratie afgegleden. Nu zijn het de natuur/milieuverenigingen, dan volgen de verenigingen die bij voorbeeld tegensputteren bij een gewenste herlocatie, maar daarheen niet willen verkassen , dan volgen de politieke andersdenkende partijen, dan volgt de vorming van de eenheidsworst staat, een staatsvorm die 15 jaar geleden in Europa gelukkig werd uitgebannen. 

Actueel maart 2004

Verdrogingbestrijding Brabantse Wal

Benegora vroeg de Gebiedscommissie/Provincie Noord Brabant te bemiddelen inzake levering van industriewater aan enige bedrijven in BopZoom. Door een al jaren slepend conflict wordt nog steeds drinkwater geleverd uit de Brabantse Wal terwijl een besparing daarop van 500.000  tot 2.000.000 m3 op jaarbasis mogelijk is.

Lesbrief over de Brabantse Wal,

De video als ruggengraat van de lesbrief werd op de jaarvergadering van Benegora voorgesteld.

In het nieuwe schooljaar kunnen  de scholen in de zuidwesthoek en noord Antwerpen (niveau brugklassen) beschikken over lesmateriaal dat de regio behandelt. Natuur, Geologie, Geografie, Geschiedenis, Economie en Gebiedskennis komen daarbij aan de orde.

Toerisme

Het Waterschap de Brabantse Delta heeft twee toeristische informatieborden geplaatst, een bij de zandvang van de Molenbeek te Nispen, een bij de Wouwse Tol bij het fietspad langs de Zoom.

Dat laatste paneel werd door de voorzitter van Benegora onthuld, gezien de inzet van Benegora om door middel van toeristische informatie aandacht te vragen voor cultuur historische monumenten in het buitengebied en voor de rol van het Waterschap voor het beheersen van het watersysteem..

Binnenkort zullen de sluisjes in de oude turfvaart de Zoom worden gerestaureerd door het Waterschap de Brabantse Delta.

Factory Outlet Center  Roosendaal

Benegora heeft zienswijze ingediend tegen de vestiging van een factory outlet center in de groene buffer tussen Wouw en Roosendaal. Het bezwaar omhelst de aantasting van de geprojecteerde groene buffer, de verstoring van een belangrijke natuurverbindingszone.