Natuurorganisaties keuren plannen Veerse Gatdam af

Persbericht van de ZMf: Op donderdag 10 november a.s. vergadert de gemeenteraad van Noord-Beveland over een groot nieuwbouw recreatieproject aan de Veerse Gatdam in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. De ZMf, Natuurmonumenten én Het Zeeuwse Landschap nemen nadrukkelijk afstand van deze plannen. Dit plan past niet in de kwaliteitsvernieuwing die Zeeland nodig heeft maar zal juist zorgen voor meer weerstand bij de Zeeuwse bevolking en vormt een grote aantasting van het Zeeuwse kustlandschap. Ook heeft de ZMf niet in een eerder stadium ingestemd met deze plannen, wat door het raadsvoorstel én via de pers wordt gesuggereerd.


De natuurorganisaties werken met de diverse overheden en de belangenverenigingen samen aan de ontwikkeling van een lange termijnvisie op de Zeeuwse kust. Hierbij pleiten de natuurorganisaties o.a. voor het vrijhouden van de dammen vanwege de hoge landschappelijke kwaliteit. Het aanleggen van een schiereiland en het bouwen van appartementen die boven de dam uitsteken gaan hier grote landschappelijke schade aanrichten. Het overgangsbeleid is volgens de natuurorganisaties niet op dit project van toepassing. Er zijn op dit moment geen verkregen rechten en er ligt geen ontwerpbestemmingsplan. Dit, terwijl het plan nu wel wordt voorgelegd aan de raad, dus tijdens de besprekingen over de kustvisie. Naar de mening van onze organisaties is dit een poging om op ongepaste wijze de in aantocht zijnde kustvisie te passeren.

Daarbij komt dat de ZMf nooit met dit plan is akkoord gegaan en hier niet aan gebonden is. Echter wordt dit wel in het raadsvoorstel en in de pers gesuggereerd. Zo is de verwijzing naar een recente vergadering van de Stuurgroep Veerse Meer onterecht: deze stuurgroep had slechts een informatief karakter waarbij de informatie ter plekke werd verstrekt en strikt vertrouwelijk moest worden behandeld. De ZMf heeft tijdens de vergadering erop gewezen dat de grote toename aan kustbebouwingsprojecten van afgelopen jaren zeker een stempel zal drukken op de huidige opstelling van de ZMf. Daarbij is gewezen op de ontwikkeling van een Zeeuwse Kustvisie waarin ook de gemeente Noord-Beveland deelneemt. De standpunten van de natuurorganisaties zijn ook in dat kader al langer bij de gemeente Noord-Beveland bekend.

De ZMf onderschrijft de petitie Geen bebouwde eilanden in het Veerse Meer nu en in de toekomst en roept op de petitie te ondertekenen en daarmee massaal het signaal af te geven dat we zuinig moeten zijn op onze Zeeuwse kust. De petitie is te vinden op https://geeneilandeninveersemeer.petities.nl/.

Op 9 november a.s organiseert de ZMf een informatie- en discussieavond over haar visie op de Zeeuwse kust. De avond is gericht op de brede achterban van de ZMf en vrij toegankelijk voor iedereen die de Zeeuwse kust een warm hart toedraagt. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website van de ZMf: http://zmf.nl/actueel/nieuws/kustvisie-zeeland.