Interessant stuk, wijze woorden

De boer wordt door de markt gedwongen tot schaalvergroting en intensivering. De burger maakt zich zorgen over woon- en leefklimaat, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
De tendens is steeds meer dat bezorgde burgers de intensieve landbouw een halt willen toeroepen. De vraag om strengere regels op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening klinkt luid. Tegelijkertijd dwingt diezelfde burger de boer in een bepaalde richting: de boer moet producten voor een lage kostprijs leveren omdat de consument kiest voor de laagste prijs. De boer kan daardoor nog niet eens droog brood verdienen. 

Wat wil Nederland tegen de achtergrond van die onverenigbaarheden met zijn landbouw en de intensieve veehouderij in Oost-Brabant en Limburg in het bijzonder?

Uiteindelijk is er een grens aan wat een woonomgeving, de bodem, natuur, lucht en water tolereren. In een dicht bevolkt land als Nederland is die grens altijd dichtbij. 
We zullen nu moeten gaan kiezen wat we willen en van daaruit tot een oplossing te komen. Die keuze kunnen boer en burger niet zonder elkaar maken.

In Foodlog is het dilemma goed beschreven. Lees meer....
https://www.foodlog.nl/artikel/zonder-keuze-blijven-brabantse-boer-burger-en-bestuur-botsen/