Natuurcompensatie containerterminal komt mogelijk toch nog goed.


Begin januari ontstond er veel commotie toen bleek dat IVN Groene Zoom, samen met Benegora, een zienswijze had ingediend over de plannen om in de buitenhaven bij de Burgemeester Peterssluis een containerterminal aan te leggen. De aanleg gaat ten koste van circa 2 ha schor en een rietkraag die onder meer van belang zijn voor vogels uit het aangrenzende Natura 2000-gebied Zoommeer. Omdat de al 10 jaar geleden afgesproken natuurcompensatie nog steeds niet is uitgewerkt, laat staan gerealiseerd, hebben de natuurorganisaties er al bijna een jaar geleden bij de gemeente op aangedrongen dat snel te regelen, maar helaas hebben we op dat verzoek geen inhoudelijke reactie ontvangen.

Ook de door het bedrijf uitgevoerde natuurtoets bleek onvolledig omdat er onder meer geen rekening gehouden was met (de cumulatie met) negatieve effecten van andere projecten in de omgeving. Deze gang van zaken was voor onze afdeling aanleiding bij de burgemeester aan te dringen op spoedig overleg omdat ook uw bestuur niet wil dat de overlast die bewoners ervaren van de containerterminal op de huidige locatie langer dan nodig blijft voortduren.

Eind januari 2018 zijn we door de burgemeester uitgenodigd en zijn er goede afspraken gemaakt. De gemeente gaat op korte termijn in overleg met het Brabants Landschap om natuurcompensatie op de Molenplaat te realiseren en IVN wordt bij het opstellen van de plannen betrokken. Om situaties als deze te voorkomen is ook afgesproken dat er in de toekomst tweemaal per jaar bestuurlijk overleg tussen de gemeente en IVN en andere natuurorganisaties zal plaats vinden.

Op korte termijn willen we ook met de ondernemer in gesprek om over tekortkomingen van de natuurtoets te praten.